ياٌجوج و ماٌجوج

Wednesday, May 10, 2006

ياْجوج و ماْجوج در برزخ

جهان برزخي است ميان گناه و پاكي
صفر يگانه فرصت را سراسر درسلسله پيمودن
رفتن تا جرقه واپسين
رفتن به جاي كه رفته اند بردگان اينچنين
اينچنين سرخ و لوند برخاربوته گل نشستن
وينچنين گردن فراز برتارزيانه زار نفرت رفتن
وراه را تا غايت نفرت پيمودن
آري جرم اينست